Utmärkta BPO tjänster

Vi förser europeiska och skandinaviska företag med heltäckande nearshoring tjänster där kvalitet är högsta prioritet. Alla våra tjänster utförs av kompetenta och kvalificerade medarbetare som delar våra klienters kultur och mentalitet och arbetar på kontor i europa, mindre än två timmar från de flesta skandinaviska flygplatser.

Callcenter Outsourcing

Runways outsourcingtjänster för kundtjänst kombinerar kostnadsreduktion och processförbättring med utmärkt kundservice, kvalitetssäkran och kompetenta medarbetare, vilka talar de skandinaviska språken, och andra språk, flytande för att ge era kunder känslan av att de ringer till en lokal kundtjänst.

Bokföringstjänster

Att outsourcea era bokföringstjänster till Runway är det snabbaste och enklaste sättet att förbättra era bokföringsprocesser och märkbart reducera kostnader relaterade till en intern bokföringsavdelning.

Telefonförsäljning

Goda språkkunskaper och kommunikationsförmågor är nyckeln till framgångsrik telefonförsäljning. Runway kombinerar språkkunskaper på modersmålsnivå med specifika säljtekniker utvecklade av erfarna telefonförsäljare som kan sälja vilken produkt eller tjänst som helst.

IT-outsourcing

Vi följer de senaste IT-trenderna och använder de senaste teknologiska framstegen för att tillhandahålla innovativa IT-lösningar som hjälper våra klienter öka sin effektivitet, förbättra kundnöjdheten och vinna konkurrensmässiga fördelar med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande.

HR Outsourcing

Vi använder våra 13 år av erfarenhet av HRM, djupgående rekrytering och kunskaper om anställningsprocesser för att tillhandahålla alla slags HR outsourcingtjänster och garantera snabb rekrytering av personal med specifika medarbetarprofiler.

Skräddarsydda lösningar

Vårt mål är att hjälpa våra klienter att nå sina. För att göra detta möjligt är alla våra tjänster utformade för att möta varje klients specifika behov med hänsyn till den bransch de är verksamma inom. Från medarbetarrekrytering till tillhandahållande av tjänster erbjuder vi förstklassig nearshoring service med ett mycket bra förhållande mellan kostnad - utförande.

Back office tjänster

Runways back office tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, med bibehållen skalbarhet och anpassning efter klientens behov och önskemål. Runways back office-tjänster kombinerar processförbättring och kostnadsreduktion med utmärkt servicekvalitet och serviceövervakning i realtid, och bibehåller samtidigt skalbarhet och anpassningsbarhet till klientens behov och önskemål.

Datainsamling

Effektiva och noggranna datainsamlingstjänster med mycket bra förhållanden mellan kostnad - utförande, möjlighet att bearbeta data med olika svårighetsgrad på 15 språk och noggranna kvalitetssäkransprocesser.

Marknadsundersökningar

Runways marknadsundersökningstjänster hjälper er att uppnå noggrann och exakt data snabbt och med minimala kvotöverskridanden. Vi använder modersmålstalande medarbetare som arbetar i 10:1 serviceteam för att garantera utmärkt datakvalitet och samtidigt behålla kosnadseffektivitet.

 • Skräddarsydda BPO-tjänster till varje klient
 • BPO-lösningar med utmärkt servicekvalitet på en och samma plats
 • Samarbete byggt på transparens och ömsesidigt förtroende
 • Nearshoring service med skandinavisk affärsmentalitet
 • Flexibilitet, skalbarhet och anpassning till klientens önskemål

 

Runway nearshoring service

Runway är en av de ledande samarbetspartnerna inom nearshoring BPO service för nordiska och västeuropeiska företag som önskar outsourcea sina affärsprocesser till ett företag som delar deras kultur och mentalitet. Det unika med våra BPO-tjänster ligger i våra skräddarsydda lösningar och tillhandahållande av tjänster på en partner-till-partner-grund, som bygger på ömsesidigt förtroende och försäkran om att alla tjänster utförs med kvalitet som högsta prioritet. Att etablera ömsesidigt förtroende är av yttersta vikt för en sådan relation, därför har vi en inställning till BPO som präglas av transparens och tillhandahåller datatillgång i realtid för våra klienter, så att de kan övervaka utförandet av deras service när som helst. Ovanpå detta erbjuder vi ett brett spektrum av outsourcingtjänster på 15 språk med utmärkt servicekvalitet.

Flexibilitet

Runways har en flexibel inställning till de flesta områden inom outsourcingservice. Från rekrytering av medarbetare och lokalisering till kvalitetsövervakning och val av plattformar för våra BPO-tjänster har vi möjlighet att anpassa våra processer för att möta våra klienters behov och önskemål. Utöver detta passar våra tjänster bra för snabbt växande företag då alla tjänster enkelt kan storleksanpassas för att möta klienternas krav, utan att de behöver oroa sig över ytterligare kostnader relaterade till växande interna serviceteam.

Systemanpassning

Vi har medlen och erfarenheten som behövs för att analysera våra klienters affärsprocesser och rekommendera plattformar som passar deras behov bäst, men alla våra tjänster kan också anpassas till att inkludera användande av den plattform eller mjukvara klienten önskar. I det fall det inte finns något system som möter kraven för att tillhandahålla mycket specifika tjänster har vi skickliga, erfarna och certifierade programmerare som kan utveckla anpassade egenskaps- och funktionsmjukvaror, -plattformar eller -mobilapplikationer som är särskilt utformade för att möta alla krav. Mer information om vår IT-service finns i vår IT outsourcing service sektion. 

Kvalitetssäkran

En av de största utmaningarna med outsourcing av affärsprocesser är att säkerställa att effektivitetsförbättringar och kostnadsreduktioner inte påverkar servicekvaliteten och kundnöjdheten. För att kunna garantera att alla våra tjänster utförs i enlighet med den kvalitetsstandard klienten satt upp har vi utvecklat flera olika kvalitetsövervakningsmetoder som hjälper oss att upprätthålla utmärkt servicekvalitet hela tiden. Det unika med vår kvalitetssäkran ligger i vår möjlighet att anpassa oss efter klienternas behov genom att integrera kvalitetsövervakning i varje BPO-tjänst vi tillhandahåller så att våra klienter kan fokusera på sina kärnkompetenser utan att behöva oroa sig över att deras outsourceade processer påverkar deras servicekvalitet och kundnöjdhet.

Exempel på Runways mått på kvalitet och effektivitet

 • Kundnöjdhet
 • Tillåtna felfrekvenser
 • Transaktionshastighet per anställd i timmen
 • Omvandlingsfrekvens
 • Genomsnittlig hanteringstid
 • Medarbetares kvalitetsresultat
 • Övriga klientspecifika mått

Rekrytering

Att anpassa de flesta aspekter av våra outsourcingtjänster till klientens behov är en väsentlig del av Runways affärsmodell, vilket även har betydelse för rekrytering av medarbetare baserat på klientens specificerade medarbetarprofiler. Tack vare vår närvaro i sex europeiska länder och breda erfarenhet av tillhandahållande av BPO-tjänster har vi medlen och erfarenheten som krävs för på relativt kort tid kunna rekrytera medarbetare med en kultur som liknar klientens och som har specifika färdigheter och kunskaper, vilket gör det möjligt att påbörja tillhandahållandet av tjänster snabbare än de flesta andra europeiska nearshoring företagen, särskilt vad gäller de nordiska länderna och företag som bedriver sin verksamhet på något av de skandinaviska språken. För att kunna bygga upp ett ömsesidigt förtroende garanterar vi full transparens i rekryteringsprocessen och uppmuntrar våra klienter att ta kontakt med de rekryterade medarbetarna för att testa deras kvalifikationer och lämplighet för de nödvändiga BPO-tjänsterna.

Utbildning

Under de senaste 13 åren har vi utvecklat ett flertal olika utbildningsprogram för att förbereda våra medarbetare inför specifika tjänster, varigenom vi också fått betydande erfarenhet av att utveckla utbildningsprogram. Våra klienter ges alltid möjligheten att involveras i medarbetarutbildningen, men vår djupgående erfarenhet gör det dock möjligt för oss att genomföra de flesta utbildningsprogram på egen hand. Våra klienter behöver primärt tillhandahålla inledande utbildning i detaljerna i deras företag, produkter eller tjänster. För att kunna maximera effektiviteten och minimera våra klienters behov av att ta del av ytterligare utbildningsprogram ser vi till att “utbilda utbildaren”, vilket innefattar att utbilda en bestämd person som sedan kan utbilda ytterligare medarbetare som anställs efter det att det ursprungliga serviceteamet redan utbildats.

Språkkunskaper

Utmärkta språkkunskaper är en av de nyckelegenskaper som skiljer oss från de flesta andra BPO-företag. För att kunna garantera att alla medarbetare uppfyller de höga kraven på språkkunskaper Runway och våra klienter ställer har vi utvecklat en separat avdelning, Runway Academy, som är ansvarig för att tillhandahålla språkutbildning och att testa medarbetares språkkunskaper. Med hjälp av Runway Academy har vi möjlighet att tillhandahålla outsourcingtjänster på 15 språk, där samtliga medarbetare behärskar det aktuella språket på minst B2-nivå enligt den gemensam europeiska referensramen för språk (CEFR). Utöver detta erbjuder Runway Academy också flera olika servicerelaterade utbildningsprogram som gör det möjligt för medarbetare att omkvalificera sig för andra positioner utan att behöva delta i utbildningsprogram utanför arbetet. Detta är till stor nytta för både oss och våra klienter, då det hjälper oss att säkra långsiktig lojalitet hos våra medarbetare och hålla personalomsättningen på ett minimum.

Runway BPO servicespråk

 • Engelska
 • Ryska
 • Spanska
 • Franska
 • Tyska
 • Holländska
 • Norska
 • Danska
 • Finska
 • Svenska
 • Lettiska
 • Litauiska
 • Estniska
 • Polska
 • Ukrainska

 

 

Kontakta oss för erbjudanden som hjälper er att möta alla era outsourcingbehov utan att behöva offra kvalitet för effektivitet och kostnadsreduktion.

Inled ett BPO-samarbete

Inled Samarbete i fem Enkla Steg

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.
Ta reda på mer
Upp