Inled ett BPO-samarbete

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.

  • Utveckling av plan för implementering
  • Förberedelse av checklista
  • Bestämma startdatum

UTVECKLING AV PLAN FÖR IMPLEMENTERING

Medan färdigställandet av alla juridiska och stödjande dokument eventuellt fortfarande pågår, påbörjas det fjärde steget i att inleda ett samarbete. I det här steget utvecklas två separata dokument - en övergripande plan för implementering och en checklista för att kontrollera att allt är klart inför starten - vilka sedan används för att förbereda inför startdatum. I planen för implementering fastställs vad, i fråga om teknik, juridik och HR, vi behöver för att kunna tillhandahålla BPO-tjänster och alla förberedande processer och metoder beskrivs detaljerat. Detta dokument inkluderar också information gällande ansvar, start- och slutdatum för alla delar i planen samt form för rapportering om förberedelsernas framåtskridande och regelbundenhet för denna rapportering. Vidare utvecklas en tidslinje för implementeringen, vilket möjliggör en realistisk uppskattning av startdatum, med utgångspunkt i hur mycket förberedelse som krävs. Genom att följa denna metod kan vi erbjuda våra klienter full transparens i förberedelseprocesserna och möjliggöra för dem att exakt övervaka hur förberedelserna framåtskrider.

 

FÖRBEREDELSE AV CHECKLISTA

Checklistan är ett dokument som vanligtvis innehåller över hundra punkter - alla specifika uppgifter som behöver färdigställas innan tillhandahållandet av tjänster kan påbörjas. Varje punkt i checklistan har en statusindikator - ofärdig, pågående eller färdig - och rapportering gällande förberedelseprocessen kan tillhandahållas månadsvis, veckovis eller till och med dagligen, beroende på överenskommelse med klienten.  Uppgifterna i checklistan sträcker sig från att anställa medarbetare med särskilda kvalifikationer och att förbereda deras arbetsstation till implementering av särskilda säkerhetsåtgärder och IT-infrastruktur samt språk- och färdighetsträning för nyanställda medarbetare. Utöver möjligheten att övervaka statusen på varje punkt har våra klienter också möjlighet att kontrollera och verifiera kvalifikationerna hos de medarbetare som ska tillhandahålla deras tjänster. I det fall en klients serviceteam behöver särskilda utbildningar som enbart kan tillhandahållas av någon på klientens företag behöver klienten involveras för att kunna färdigställa checklistan. Våra klienter kan också involveras i utbildningsprogram om de så önskar, Runway har dock lång erfarenhet av att utveckla professionella utbildningsprogram och vår Runway Academy utgör ett bevis för vår kompetens.

 

BESTÄMMA STARTDATUM

Så snart tidslinjen för implementeringsplanen skapats och checklistan är förberedd kan det förväntade startdatumet sättas och det slutliga steget i att inleda ett samarbete påbörjas med att planen sätts i verket. Vanligtvis kan tillhandahållandet av tjänster påbörjas så snart 90% av checklistan är klar.

 

Kontakta oss för att inleda ett samarbete byggt på ömsesidigt förtroende

och ärlighet, med full transparens och utmärkt servicekvalitet.

Bästa möjliga läge för nearshoring tjänster för:

Norge Finland Sverige Danmark
Upp