Inled ett BPO-samarbete

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.

  • Förberedelse av juridiska dokument
  • Förberedelse av stödjande dokument
  • Färdigställande av dokument

FÖRBEREDELSE AV JURIDISKA DOKUMENT

När förhandlingarna är klara kan det tredje steget, bestående av att ta fram utkast till och färdigställa nödvändiga juridiska och stödjande dokument, påbörjas. Under det här steget sätts alla framförhandlade och överenskomna detaljer på papper. Beroende på överenskommelsen med klienten kan vi under det här steget använda juridiska dokument som tagit fram av Runway, eller dokument som förberetts av klienten själv. Då vi arbetar tillsammans med klienten i förberedelserna av dessa dokument kan vi garantera tydlighet och förståelse för vad de tillhandahållna tjänsterna är tänkta att inkludera. För våra klienters räkning möjliggör denna approach diskussioner och förhandlingar kring i princip samtliga aspekter av de tjänster de kommer nyttja. Vidare garanterar tillvägagångssättet att den service som tillhandahålls stämmer överens med klientens övergripande mål för outsourcingen av affärsprocesser och följa de krav på medarbetare och servicekvalitet som fastställts i föregående steg. De juridiska dokument som förbereds under detta steg inkluderar:

  • Ramavtal – definierar detaljerna kring gällande tidsperiod för samarbetsavtalet och övriga villkor på ledningsnivå.
  • Servicenivåavtal – innefattar formella definitioner av de tillhandahållna tjänsterna och klargöranden av specifika aspekter av de outsourcade tjänsterna - mål, kvalitet, omfattning, leveranstid, ansvar och övriga servicerelaterade detaljer.
  • Arbetsspecifikation – består av allmänna beskrivningar av de uppgifter och aktiviteter Runway kommer handha.

 

FÖRBEREDELSE AV STÖDJANDE DOKUMENT

För att kunna erbjuda maximal transparens och garantera att båda parter är helt överens om vad outsourcingtjänsterna ska inkludera förbereds ytterligare stödjande dokument av Runway, med syftet att förtydliga övriga detaljer, vilka inte är inkluderade i de ovan nämnda dokumenten. Dessa stödjande dokument innefattar definitioner och klargöranden gällande specifika processer och KPI rörande varje tjänst, undertjänst och kvalitetssäkransprocess. Om exempelvis den outsourcade tjänsten innefattar att ta hand om inkommande kundtjänstsamtal skulle det stödjande dokumentet i det fallet bryta ned tjänsten i flera olika uppgifter eller processer - ta emot samtalet, bearbeta information medan kunden väntar samt de åtgärder som krävs för att slutföra och registrera kundens önskemål efter samtalet.

 

FÄRDIGSTÄLLANDE AV DOKUMENT

Den sista fasen i det här steget innefattar färdigställandet av alla förberedda juridiska och stödjande dokument. Även om överenskommelserna redan är klara kan färdigställandet av juridiska dokument vara en tidskrävande process. På grund av detta kan det fjärde steget i att inleda samarbetet påbörjas innan dokumenten färdigställts för att snabba på förberedelserna och kunna börja tillhandahålla outsourcingtjänsterna så snart som möjligt.

 

Kontakta oss för att inleda ett samarbete byggt på ömsesidigt förtroende

och ärlighet, med full transparens och utmärkt servicekvalitet.

Bästa möjliga läge för nearshoring tjänster för:

Norge Finland Sverige Danmark
Upp