Inled ett BPO-samarbete

Ett samarbete med Runway bygger på öppenhet, ärlighet och på att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, för att du ska känna dig trygg i att våra outsourcingtjänster alltid utförs med kvalitet som vår högsta prioritet. Allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att följa dessa fem steg.

  • Uppbyggande av ömsesidigt förtroende
  • Informationsinsamling
  • Definiering av detaljer
  • Presentera ett erbjudande

UPPBYGGANDE AV ÖMSESIDIGT FÖRTROENDE

Det första steget i att inleda ett samarbete innefattar diskussioner mellan Runway COO och klienten om vad samarbetet ska innebära samt vad för önskemål och krav klienten har på servicen. Runway strävar efter att tillhandahålla skräddarsydda lösningar med ett partner-till-partner-tänk som grund, därför är det av yttersta vikt för ett lyckat samarbete att bygga upp ett ömsesidigt förtroende, och det börjar redan i det första steget. Ett samarbete med grund i ömsesidigt förtroende är en hörnsten i vår servicemodell, då detta för med sig att allt annat vi företar oss också kommer ske med hänsyn till detta förtroende. När vi mottar tillförlitlig information från våra klienter har vi möjligheten att ta fram den bästa möjliga outsourcing-strategin, ge tillförlitliga siffror gällande de förberedelser som krävs och presentera en realistisk tidpunkt för när vi kan “gå live” för klienten.

 

INFORMATIONSINSAMLING

För att till fullo kunna förstå våra klienters affärsprocess, outsourcing-mål och behov, behöver vi lära känna deras företag och förstå modellen för styrning av deras affärsprocesser. För att kunna göra detta behöver vi information gällande olika aspekter av företagets aktuella BPM-modell (Business Process Management model) samt de önskade BPO-tjänsterna. Informationen vi samlar in analyseras enligt en väletablerad metodologi som utvecklats och förfinats av Runway genom flera år genom tillhandahållande av högkvalitativa, kostnadseffektiva BPO-tjänster till en mängd klienter i Norden och övriga Europa.

Modell för styrning av affärsprocesser

Vad gäller nuvarande BPM-modell behöver vi lära oss hur klientens affärsprocesser är strukturerade och styrda för tillfället, hur aktuella KPI-resultat ser ut, vilka tider på dygnet är som mest hektiska samt andra indikatorer som beror på vad för slags verksamhet klienten bedriver. Detta hjälper oss att utvärdera nödvändig servicekomplexitet samt uppskatta ungefärlig mängd arbete och arbetstimmar för vårt/våra serviceteam.

Önskade BPO-tjänster

Vad gäller våra BPO-tjänster behöver vi veta vilka slags tjänster som önskas, vilka språk tjänsterna skall utföras på, önskade medarbetarprofiler samt förväntade kvalitetsstandarder, tempo och datum för när projektet ska starta. Detta möjliggör för oss att bedöma hur mycket tid och förberedelsearbete som krävs för att påbörja tillhandahållandet av tjänsten, den kvalitetsövervakning och de granskningsprocesser som behöver implementeras. Om klienten är osäker på vilken BPO-lösning som passar bäst har vi också möjlighet att analysera den information vi samlat för att kunna hjälpa till i beslutet om vilken outsourcing-lösning som passar klientens särskilda behov och ger mest utdelning och fördelar för dennes verksamhet.

 

DEFINIERING AV DETALJER

Att definiera de övergripande målen för outsourcing av affärsprocesser är av yttersta vikt, då det möjliggör för Runway att skräddarsy våra erbjudanden i enlighet med dessa mål. Andra detaljer som definieras under steg två innefattar förväntade KPI-mål, önskade medarbetarprofiler, rapporteringsprocesser, förväntat startdatum, betalningsmodell och andra för BPO-tjänsten nödvändiga detaljer. Detaljerna som definieras i detta steg kommer därefter införlivas i samarbetsavtalet, därigenom garanteras maximal transparens för båda parter.

 

PRESENTERA ETT ERBJUDANDE

Beroende på hur effektiv kommunikationen är, projektets storlek och när klienten känner sig redo, kan ett första erbjudande finnas klart så snart som en vecka efter att diskussionerna om samarbete påbörjats. Så snart detta skett kan förhandlingar gällande villkoren i avtalet och det andra steget i att inleda ett samarbete påbörjas.

 

Kontakta oss för att inleda ett samarbete byggt på ömsesidigt förtroende

och ärlighet, med full transparens och utmärkt servicekvalitet.

Bästa möjliga läge för nearshoring tjänster för:

Norge Finland Sverige Danmark
Upp